Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "aspekt" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Zazdrość i działalność naukowa : studium z zakresu naukoznawstwa pedagogicznego
Autorzy:
Żywczok, Alicja
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Słowa kluczowe:
zazdrość
emocje
praca
aspekt społeczny pracy
współzawodnictwo pracy
aspekt psychologiczny emocji
aspekt psychologiczny nauki
aspekt społeczny zazdrości
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Książka
Tytuł:
Aspekty estetyczno - emocjonalne oraz projektowo - instalacyjne iluminacji obiektów sakralnych
Aspects aesthetic - emotional and design - installation illuminations of sacred objects
Autorzy:
Ratajczak, J.
Zawodniak, J. J.
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Tematy:
iluminacja obiektów
aspekt estetyczny
aspekt emocjonalny
projektowanie instalacji elektrycznych
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Informacja i komunikacja w zarządzaniu personelem
Information and communication in personnel management
Autorzy:
Mała, Nadia
Hrabelska, Olga
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Tematy:
 informacja
 komunikacja
  kompetencja komunikatywności kierownika
  proces komunikacji
  komunikatywny aspekt
  interaktywny aspekt komunikacji
perceptywny aspekt komunikacji.
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aspekt z określnikami krotności ograniczonej w języku rosyjskim i polskim (na materiale form czasu przeszłego)
Autorzy:
Wartini, Mirella
Współwytwórcy:
Stawnicka, Jadwiga. Promotor
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe:
krotność ograniczona
aspekt dokonany
aspekt niedokonany
czasowniki polskie
czasowniki rosyjskie
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Książka
Tytuł:
Literaturnaâ premiâ : meždu èkonomikoj, iskusstvom i ideologiej
Nagroda literacka – między ekonomią, sztuką i ideologią
Autorzy:
Kopczacki, Bartłomiej
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Katowice : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
Słowa kluczowe:
aspekt teoretyczny
nagroda literacka
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Książka
Tytuł:
System bezpieczeństwa narodowego RP : aspekty prawno-organizacyjne
Polish national security system : legal and organizational aspects
Autorzy:
Kitler, Waldemar
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Tematy:
system bezpieczeństwa narodowego
aspekt formalny
aspekt organizacyjny
aspekt funkcjonalny
national security system
formal aspect
organizational aspect
functional aspect
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wazektomia. Krytyczne studium popularności tego zjawiska pośród Brytyjczyków
Vasectomy. A critical study on the popularity of this phenomenon amongst British
Autorzy:
Odrowąż-Coates, Anna
Data publikacji:
2016-03
Wydawca:
Uniwersytet Opolski
Tematy:
wazektomia
aspekt kulturowy
aspekt moralny
aspekt prawny
aspekt medyczny
równouprawnienie
wolność wyboru
vasectomy
cultural aspect
moral aspect
legal aspect
medical aspect
equality
freedom of choice
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Recenzja monografii Waldemara Kitlera na temat: „Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe”
Review of Waldemar Kitlers monograph “Organization of national security in the Republic of Poland legal, administrative and systemic aspects”
Autorzy:
Glen, Andrzej
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Tematy:
bezpieczeństwo narodowe
organizacja
aspekt polityczny
aspekt prawny
aspekt organizacyjny
aspekt systemowy
monografia
recenzja
national security
organization
political aspect
legal aspect
organizational aspect
system aspect
monograph
review
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Gospodarka surowcami mineralnymi w Chinach : wybrane aspekty ekonomiczne i społeczno-środowiskowe
The mineral resources management in China : selected economic and socio-environmental aspects
Autorzy:
Badera, J.
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
Chiny
górnictwo
aspekt środowiskowy
aspekt społeczny
China
mining
environmental impact
social impact
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The role of markedness in the acquisition of aspectual features of Polish as a foreign language
Rola nacechowania w przyswajaniu aspektu w języku polskim jako obcym
Autorzy:
Błaszczyk-Szabat, Agnieszka
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
Tematy:
aspect acquisition, lexical aspect, grammatical aspect.
przyswajanie aspektu, aspekt leksykalny, aspekt gramatyczny.
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Niemcy 30 lat po zjednoczeniu – aspekt społeczno-demograficzny i gospodarczy
The 30th anniversary of the German reunification – a review of the social and economic effect on Germany
Autorzy:
Bartkowiak, Marcin
Ratajczak, Anna
Data publikacji:
2020-12-31
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
German reunification
economic effect
social effect
zjednoczenie Niemiec
aspekt społeczno-demograficzny
aspekt gospodarczy
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ekonomiczne, środowiskowe i zdrowotne aspekty żywności ekologicznej
Economical, environmental and healthful aspects of ecological food
Autorzy:
Woźniak, L.
Cebulak, T.
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Tematy:
żywność ekologiczna
aspekt ekonomiczny
aspekt środowiskowy
zdrowie
ecological food
economical aspect
environmental aspect
health
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Social aspects of the impact of software agents on participants of business processes in knowledge based organisations
Autorzy:
Żytniewski, Mariusz
Kopka, Bartosz
Współwytwórcy:
Palonka, Joanna. Red.
Pańkowska, Małgorzata. Red.
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Słowa kluczowe:
aspekt społeczny
agent programowy
proces biznesowy
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Czasopismo
Tytuł:
Prawne i ekonomiczne aspekty pozyskania surowców ekologicznych ze stanu naturalnego na Lubelszczyźnie
Legal and economic aspects of organic products achievement from natural environment of Lublin region
Autorzy:
Skiba, J.
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Tematy:
surowce ekologiczne
aspekt prawny
aspekt ekonomiczny
środowisko
legal aspect
economic aspect
organic product
natural environment
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Recenzja monografii Waldemara Kitlera, Mariusza A. Kamińskiego, Dariusza Nowaka na temat : „Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP.Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe”
Review of monograph „Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe”
Autorzy:
Pawłowski, Jacek
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Tematy:
organizacja
bezpieczeństwo narodowe
Rzeczpospolita Polska
RP
aspekt ustrojowy
aspekt prawno-organizacyjny
aspekt systemowy
organization
national security
Republic of Poland
legal aspect
organizational aspect
system aspect
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ekonomiczne aspekty inwestycji w zakresie współspalania odpadów komunalnych wraz z osadami ściekowymi i wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej
Economic aspects of co-incineration of muncipal wastes and wastewater slugde accompanied by heat and electricity cogeneration
Autorzy:
Filipek, K.
Data publikacji:
2013
Wydawca:
AXIS MEDIA
Tematy:
współspalanie
odpady komunalne
osady ściekowe
energia cieplna
energia elektryczna
termiczne przetwarzanie odpadów
aspekt ekonomiczny
aspekt społeczny
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Propozycja narzędzia do pomiaru etycznego przygotowania pedagogów do prowadzenia badań diagnostycznych
Proposal for a tool measuring the ethical preparedness of education professionals to conduct diagnostic research
Autorzy:
Borisch, Szymon
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Tematy:
diagnostyka pedagogiczna
aspekt moralny
etyka w badaniach
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty przetwórstwa węgla na paliwa płynne
Economic and ecological aspects of the conversion of coal to liquid fuels
Autorzy:
Rejman-Burzyńska, A.
Jędrysik, E.
Świądrowski, J.
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
upłynnianie węgla
technologia
aspekt ekonomiczny
aspekt ekologiczny
coal liquefaction
chemical technology
economic aspect
ecological aspect
coal processing
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aspekt ustrojowy, ekonomiczny i prawny podatkowej kumulacji podmiotowej
The structural, economical and legal aspects of carrier’s tax accumulation
Autorzy:
Staniszewski, Mieczysław
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
economical aspect of tax accumulation
structural aspect of tax accumulation
legal aspect of tax accumulatio
aspekt ekonomiczny kumulacji podmiotowej
aspekt ustrojowy kumulacji podmiotowej
aspekt prawny kumulacji podmiotowej
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Budownictwo zrównoważone z przykładem analizy kosztów w ujęciu LCC
Sustainable construction with example of costs analysis in LCC approach
Autorzy:
Celińska-Mysław, M.
Wiatr, T.
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Tematy:
budownictwo zrównoważone
analiza kosztów
aspekt techniczny
aspekt ekonomiczny
aspekt społeczny
trwałość
LCC
cykl życia
sustainable construction
cost analysis
technical aspect
economic aspect
social aspect
durability
life cycle costing
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Itérativité dans la traduction automatique. Analyse orientée objets des verbes de mouvement français traduits en polonais par "jechać / jeździć" (sur la base des formes du présent)
Autorzy:
Hrabia, Michał
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe:
tłumaczenie automatyczne
aspekt czasownikowy
iteratywność
klasa obiektowa
Pokaż więcej
Tematy:
Językoznawstwo
Pokaż więcej
Dostawca treści:
IBUK Libra
Książka
Tytuł:
Popularność oraz kryteria wyboru systemów stropowych w Polsce, cz.2
Popularity and selection criteria for ceiling systems in Poland part 2
Autorzy:
Kisiołek, A.
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Tematy:
strop
proces wyboru
kryterium wyboru
aspekt techniczny
aspekt ekonomiczny
popularność
ceiling
selection process
selection criteria
technical aspect
economic aspect
popularity
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Brown coal and lignite issues from the perspective of sustainable development in Slovakia
Rola węgla brunatnego w zrównoważonym rozwoju Słowacji
Autorzy:
Skvarekova, E.
Kozakova, L.
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
górnictwo węgla
rozwój zrównoważony
aspekt społeczno-polityczny
aspekt środowiskowy
zatrudnienie
coal mining
sustainable development
social-political aspect
environmental aspect
employment
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
System nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych : recenzja
Autorzy:
Powałowski, Andrzej. Recenzent
Współwytwórcy:
Bróż, Oskar. Autor pracy
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet Śląski. Wydział Prawa i Administracji
Słowa kluczowe:
leki - aspekt prawny
system ochrony zdrowia
suplementy diety
prawo
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Cyfrowa UŚ (dostęp wyłącznie z komputerów bibliotek UŚ)
Artykuł
Tytuł:
Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej w Polsce
Formal and legal aspects of distributed power industry in Poland
Autorzy:
Paska, J.
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
rozwój zrównoważony
polityka energetyczna
energetyka rozproszona
aspekt formalny
aspekt prawny
sustainable development
energy policy
distributed power industry
formal aspect
legal aspect
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zarządzenie dziedzictwem historycznym w procesach rewitalizacyjnych
Management of the historical heritage in revitalization process
Autorzy:
Szymczak, H.
Kmiecik, G.
Szejnfeld, M.
Szymczak-Graczyk, A.
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Tematy:
dziedzictwo kulturowe
zabytek
przestrzeń
ochrona dziedzictwa
zarządzanie dziedzictwem
rewitalizacja
aspekt społeczny
aspekt prawny
aspekt ekonomiczny
działalność edukacyjna
cultural heritage
monument
space
heritage protection
heritage management
revitalization
social aspect
legal aspect
economic aspect
educational activity
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
„Akwakultura i nowe problemy ochrony środowiska morskiego - z międzynarodowej perspektywy
Aquaculture and the new problems of sea environmental protection from the international prespective
Autorzy:
Łukaszuk, Leonard
Data publikacji:
2007-12-31
Wydawca:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Tematy:
ochrona hydrosfery
ekonomiczny aspekt ochrony
prawny aspekt ochrony
prawo międzynarodowe
hydrosphere protection
economical aspect of protection
legal aspect of protection
international law
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Practical aspects of combining multiple classifiers into the committee machines
Praktyczne aspekty stosowania "komitetów" - układów połączonych klasyfikatorów
Autorzy:
Rogala, T.
Brykalski, A.
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
practical aspects
combining committee machines
aspekt praktyczny
układy połączone klasyfikatorów
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Teoria przekazu kartograficznego jako podstawa badań efektywności map animowanych prezentujących dynamikę zjawisk
Theory of cartographic communication as the basis for the research on the effectiveness of temporal animated maps
Autorzy:
Opach, T.
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Geograficzne
Tematy:
mapa animowana
teoria przekazu kartograficznego
efektywność map
aspekt semantyczny
aspekt pragmatyczny
animated map
theories of cartographic communication
map efficiency
semantic aspect
pragmatic aspect
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz