Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "aspekt" wg kryterium: Temat


Tytuł:
Zazdrość i działalność naukowa : studium z zakresu naukoznawstwa pedagogicznego
Autorzy:
Żywczok, Alicja
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Słowa kluczowe:
zazdrość
emocje
praca
aspekt społeczny pracy
współzawodnictwo pracy
aspekt psychologiczny emocji
aspekt psychologiczny nauki
aspekt społeczny zazdrości
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Książka
Tytuł:
Linie średniego napięcia w aspekcie awaryjności oraz problemów formalno-technicznych
Medium - voltage electric supply lines as mortality and formal-technical problems aspect
Autorzy:
Arciszewski, A.
Zawodniak, J. J.
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Tematy:
linia energetyczna SN
awaryjność
aspekt formalny
aspekt techniczny
Pokaż więcej
Źródło:
Prace Instytutu Elektrotechniki; 2010, 247; 73-97
0032-6216
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Informacja i komunikacja w zarządzaniu personelem
Information and communication in personnel management
Autorzy:
Mała, Nadia
Hrabelska, Olga
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Tematy:
 informacja
 komunikacja
  kompetencja komunikatywności kierownika
  proces komunikacji
  komunikatywny aspekt
  interaktywny aspekt komunikacji
perceptywny aspekt komunikacji.
Pokaż więcej
Źródło:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; 2013, 36; 317-326
1898-5084
2658-0780
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aspekty estetyczno - emocjonalne oraz projektowo - instalacyjne iluminacji obiektów sakralnych
Aspects aesthetic - emotional and design - installation illuminations of sacred objects
Autorzy:
Ratajczak, J.
Zawodniak, J. J.
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki
Tematy:
iluminacja obiektów
aspekt estetyczny
aspekt emocjonalny
projektowanie instalacji elektrycznych
Pokaż więcej
Źródło:
Prace Instytutu Elektrotechniki; 2010, 247; 159-182
0032-6216
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wazektomia. Krytyczne studium popularności tego zjawiska pośród Brytyjczyków
Vasectomy. A critical study on the popularity of this phenomenon amongst British
Autorzy:
Odrowąż-Coates, Anna
Data publikacji:
2016-03
Wydawca:
Uniwersytet Opolski
Tematy:
wazektomia
aspekt kulturowy
aspekt moralny
aspekt prawny
aspekt medyczny
równouprawnienie
wolność wyboru
vasectomy
cultural aspect
moral aspect
legal aspect
medical aspect
equality
freedom of choice
Pokaż więcej
Źródło:
Studia Krytyczne/ Critical Studies; 2015, 1; 146-162
2450-9078
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Formalno-prawne aspekty usuwania drzew w świetle ostatnich zmian w przepisach
Formal and Legal Aspects of the Removal of Trees in the Light of Recent Changes in Legislation
Autorzy:
Łukaszewicz, B.
Wiśniewska, E.
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Tematy:
drzewo
aspekt prawny
aspekt formalny
przepisy
formal aspect
legal aspects
tree
Pokaż więcej
Źródło:
Architektura Krajobrazu; 2010, 3; 74-78
1641-5159
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aspekt z określnikami krotności ograniczonej w języku rosyjskim i polskim (na materiale form czasu przeszłego)
Autorzy:
Wartini, Mirella
Współwytwórcy:
Stawnicka, Jadwiga. Promotor
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny
Słowa kluczowe:
krotność ograniczona
aspekt dokonany
aspekt niedokonany
czasowniki polskie
czasowniki rosyjskie
Pokaż więcej
Źródło:
Dr BG 3005
Dostawca treści:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Książka
Tytuł:
Recenzja monografii Waldemara Kitlera na temat: „Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe”
Review of Waldemar Kitlers monograph “Organization of national security in the Republic of Poland legal, administrative and systemic aspects”
Autorzy:
Glen, Andrzej
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Tematy:
bezpieczeństwo narodowe
organizacja
aspekt polityczny
aspekt prawny
aspekt organizacyjny
aspekt systemowy
monografia
recenzja
national security
organization
political aspect
legal aspect
organizational aspect
system aspect
monograph
review
Pokaż więcej
Źródło:
Wiedza Obronna; 2019, 3; 175-183
0209-0031
2658-0829
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Gospodarka surowcami mineralnymi w Chinach : wybrane aspekty ekonomiczne i społeczno-środowiskowe
The mineral resources management in China : selected economic and socio-environmental aspects
Autorzy:
Badera, J.
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
Tematy:
Chiny
górnictwo
aspekt środowiskowy
aspekt społeczny
China
mining
environmental impact
social impact
Pokaż więcej
Źródło:
Przegląd Geologiczny; 2017, 65, 2; 122--128
0033-2151
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
The role of markedness in the acquisition of aspectual features of Polish as a foreign language
Rola nacechowania w przyswajaniu aspektu w języku polskim jako obcym
Autorzy:
Błaszczyk-Szabat, Agnieszka
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
Tematy:
aspect acquisition, lexical aspect, grammatical aspect.
przyswajanie aspektu, aspekt leksykalny, aspekt gramatyczny.
Pokaż więcej
Źródło:
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy; 2010, 6
1896-8333
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
System bezpieczeństwa narodowego RP : aspekty prawno-organizacyjne
Polish national security system : legal and organizational aspects
Autorzy:
Kitler, Waldemar
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Tematy:
system bezpieczeństwa narodowego
aspekt formalny
aspekt organizacyjny
aspekt funkcjonalny
national security system
formal aspect
organizational aspect
functional aspect
Pokaż więcej
Źródło:
Wiedza Obronna; 2019, 3; 5-33
0209-0031
2658-0829
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Wybrane aspekty środowiskowe i technologiczne związane z rozpoznaniem i wydobyciem gazu ziemnego z łupków
Selected Environmental and Technological Aspects of Shale Gas Exploration and Extraction
Autorzy:
Mazurczak, M.
Sówka, I.
Zwoździak, J.
Data publikacji:
2013
Wydawca:
Politechnika Koszalińska. Wydawnictwo Uczelniane
Tematy:
gaz ziemny
aspekt środowiskowy
Pokaż więcej
Źródło:
Rocznik Ochrona Środowiska; 2013, Tom 15, cz. 3; 2496-2509
1506-218X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Literaturnaâ premiâ : meždu èkonomikoj, iskusstvom i ideologiej
Nagroda literacka – między ekonomią, sztuką i ideologią
Autorzy:
Kopczacki, Bartłomiej
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Katowice : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego
Słowa kluczowe:
aspekt teoretyczny
nagroda literacka
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Książka
Tytuł:
Aspectuality in Welsh
ASPEKTUALNOŚĆ W JĘZYKU WALIJSKIM
Autorzy:
Asmus, Sabine
Data publikacji:
2021-07-30
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
aspekt
aspekt gramatyczny
aspekt leksykalny
aspektualność
VSO
konstrukcje werbo-nominalne
aspect
grammatical aspect
lexical aspect
aspectuality
verb-noun constructions
Pokaż więcej
Źródło:
Roczniki Humanistyczne; 2021, 69, 11 Zeszyt specjalny; 9-28
0035-7707
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przewodzenie ciepła przez przegrodę w stanach ustalonych i nieustalonych
Autorzy:
Janczarek, M.
Skalski, P.
Suchorab, Z.
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
przegroda budowlana
stan ustalony
stan nieustalony
przewodnictwo cieplne
aspekt energetyczny
aspekt ekonomiczny
Pokaż więcej
Źródło:
Postępy Nauki i Techniki; 2007, 1; 13-16
2080-4075
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aspekty ekonomiczne, techniczne i strategiczne transportu intermodalnego
Autorzy:
Brill, J.
Łukasik, Z.
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Instytut Naukowo-Wydawniczy TTS
Tematy:
transport intermodalny
transport multimodalny
aspekt ekonomiczny
aspekt techniczny
aspekt strategiczny
intermodal transport
multimodal transport
economic aspect
technical aspect
strategic aspect
Pokaż więcej
Źródło:
TTS Technika Transportu Szynowego; 2014, 3; 12-24
1232-3829
2543-5728
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
CSR as a source for competitive advantage and business risk restriction in MSMEs
Autorzy:
Korkosz-Gębska, J.
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
Tematy:
corporate social responsibility
business
economic aspects
ecological aspects
ethical aspect
społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
biznes
aspekt ekonomiczny
aspekt ekologiczny
aspekt etyczny
Pokaż więcej
Źródło:
Acta Innovations; 2014, 10; 29-43
2300-5599
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Niemcy 30 lat po zjednoczeniu – aspekt społeczno-demograficzny i gospodarczy
The 30th anniversary of the German reunification – a review of the social and economic effect on Germany
Autorzy:
Bartkowiak, Marcin
Ratajczak, Anna
Data publikacji:
2020-12-31
Wydawca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tematy:
German reunification
economic effect
social effect
zjednoczenie Niemiec
aspekt społeczno-demograficzny
aspekt gospodarczy
Pokaż więcej
Źródło:
Rocznik Integracji Europejskiej; 2020, 14; 359-372
1899-6256
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Prawne i ekonomiczne aspekty pozyskania surowców ekologicznych ze stanu naturalnego na Lubelszczyźnie
Legal and economic aspects of organic products achievement from natural environment of Lublin region
Autorzy:
Skiba, J.
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Tematy:
surowce ekologiczne
aspekt prawny
aspekt ekonomiczny
środowisko
legal aspect
economic aspect
organic product
natural environment
Pokaż więcej
Źródło:
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering; 2011, 56, 4; 99-101
1642-686X
2719-423X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ekonomiczne, środowiskowe i zdrowotne aspekty żywności ekologicznej
Economical, environmental and healthful aspects of ecological food
Autorzy:
Woźniak, L.
Cebulak, T.
Data publikacji:
2006
Wydawca:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych
Tematy:
żywność ekologiczna
aspekt ekonomiczny
aspekt środowiskowy
zdrowie
ecological food
economical aspect
environmental aspect
health
Pokaż więcej
Źródło:
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering; 2006, 51, 2; 209-213
1642-686X
2719-423X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Recenzja monografii Waldemara Kitlera, Mariusza A. Kamińskiego, Dariusza Nowaka na temat : „Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP.Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe”
Review of monograph „Organizacja bezpieczeństwa narodowego RP. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe”
Autorzy:
Pawłowski, Jacek
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Towarzystwo Wiedzy Obronnej
Tematy:
organizacja
bezpieczeństwo narodowe
Rzeczpospolita Polska
RP
aspekt ustrojowy
aspekt prawno-organizacyjny
aspekt systemowy
organization
national security
Republic of Poland
legal aspect
organizational aspect
system aspect
Pokaż więcej
Źródło:
Wiedza Obronna; 2020, 1; 107-110
0209-0031
2658-0829
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Techniczne, ekonomiczne i prawne aspekty magazynowania energii z OZE ze szczególnym uwzględnieniem wodoru
Autorzy:
Mędraś, Katarzyna
Data publikacji:
2021
Wydawca:
Nowa Energia
Tematy:
magazynowanie energii
wodór
odnawialne źródła energii
aspekt techniczny
aspekt ekonomiczny
aspekt prawny
energy storage
hydrogen
renewable energy sources
technical aspect
economic aspect
legal aspect
Pokaż więcej
Źródło:
Nowa Energia; 2021, 4; 46-53
1899-0886
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Social aspects of the impact of software agents on participants of business processes in knowledge based organisations
Autorzy:
Żytniewski, Mariusz
Kopka, Bartosz
Współwytwórcy:
Palonka, Joanna. Red.
Pańkowska, Małgorzata. Red.
Data publikacji:
2015
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Słowa kluczowe:
aspekt społeczny
agent programowy
proces biznesowy
Pokaż więcej
Dostawca treści:
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Czasopismo
Tytuł:
Ekonomiczne aspekty inwestycji w zakresie współspalania odpadów komunalnych wraz z osadami ściekowymi i wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej
Economic aspects of co-incineration of muncipal wastes and wastewater slugde accompanied by heat and electricity cogeneration
Autorzy:
Filipek, K.
Data publikacji:
2013
Wydawca:
AXIS MEDIA
Tematy:
współspalanie
odpady komunalne
osady ściekowe
energia cieplna
energia elektryczna
termiczne przetwarzanie odpadów
aspekt ekonomiczny
aspekt społeczny
Pokaż więcej
Źródło:
Piece Przemysłowe & Kotły; 2013, 5-6; 44-50
2082-9833
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Selected aspects of the experimental methods of impact biomechanics
Autorzy:
Rzymkowski, C.
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Politechnika Poznańska. Instytut Mechaniki Stosowanej
Tematy:
impact biomechanics
ethical aspect
legal aspect
human cadavers
experimental works
biomechanika
aspekt etyczny
aspekt prawny
zwłoki
prace eksperymentalne
Pokaż więcej
Źródło:
Vibrations in Physical Systems; 2016, 27; 25-34
0860-6897
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Aspekt ustrojowy, ekonomiczny i prawny podatkowej kumulacji podmiotowej
The structural, economical and legal aspects of carrier’s tax accumulation
Autorzy:
Staniszewski, Mieczysław
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
economical aspect of tax accumulation
structural aspect of tax accumulation
legal aspect of tax accumulatio
aspekt ekonomiczny kumulacji podmiotowej
aspekt ustrojowy kumulacji podmiotowej
aspekt prawny kumulacji podmiotowej
Pokaż więcej
Źródło:
Studia Administracyjne; 2017, 9; 93-108
2080-5209
2353-284X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty przetwórstwa węgla na paliwa płynne
Economic and ecological aspects of the conversion of coal to liquid fuels
Autorzy:
Rejman-Burzyńska, A.
Jędrysik, E.
Świądrowski, J.
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydawnictwo AGH
Tematy:
upłynnianie węgla
technologia
aspekt ekonomiczny
aspekt ekologiczny
coal liquefaction
chemical technology
economic aspect
ecological aspect
coal processing
Pokaż więcej
Źródło:
Górnictwo i Geoinżynieria; 2009, 33, 2; 391-400
1732-6702
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Propozycja narzędzia do pomiaru etycznego przygotowania pedagogów do prowadzenia badań diagnostycznych
Proposal for a tool measuring the ethical preparedness of education professionals to conduct diagnostic research
Autorzy:
Borisch, Szymon
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Tematy:
diagnostyka pedagogiczna
aspekt moralny
etyka w badaniach
Pokaż więcej
Źródło:
Przegląd Pedagogiczny; 2016, 1; 153-170
1897-6557
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Blockchain and supply chain sustainability
Blockchain i zrównoważoność łańcucha dostaw
Autorzy:
Rejeb, Abderahman
Rejeb, Karim
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Wyższa Szkoła Logistyki
Tematy:
blockchain technology
supply chain
sustainability
economic
social
environmental
technologia blockchain
łańcuch dostaw
rozwój zrównoważony
aspekt ekonomiczny
aspekt socjalny
środowisko
Pokaż więcej
Źródło:
LogForum; 2020, 16, 3; 363-372
1734-459X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Budownictwo zrównoważone z przykładem analizy kosztów w ujęciu LCC
Sustainable construction with example of costs analysis in LCC approach
Autorzy:
Celińska-Mysław, M.
Wiatr, T.
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Tematy:
budownictwo zrównoważone
analiza kosztów
aspekt techniczny
aspekt ekonomiczny
aspekt społeczny
trwałość
LCC
cykl życia
sustainable construction
cost analysis
technical aspect
economic aspect
social aspect
durability
life cycle costing
Pokaż więcej
Źródło:
Przegląd Budowlany; 2018, 89, 11; 45-50
0033-2038
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Itérativité dans la traduction automatique. Analyse orientée objets des verbes de mouvement français traduits en polonais par "jechać / jeździć" (sur la base des formes du présent)
Autorzy:
Hrabia, Michał
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Katowice : Uniwersytet Śląski
Słowa kluczowe:
klasa obiektowa
aspekt czasownikowy
tłumaczenie automatyczne
iteratywność
Pokaż więcej
Tematy:
Językoznawstwo
Pokaż więcej
Dostawca treści:
IBUK Libra
Książka
Tytuł:
Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej w Polsce
Formal and legal aspects of distributed power industry in Poland
Autorzy:
Paska, J.
Data publikacji:
2011
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
rozwój zrównoważony
polityka energetyczna
energetyka rozproszona
aspekt formalny
aspekt prawny
sustainable development
energy policy
distributed power industry
formal aspect
legal aspect
Pokaż więcej
Źródło:
Polityka Energetyczna; 2011, 14, 1; 145-162
1429-6675
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
System nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych : recenzja
Autorzy:
Powałowski, Andrzej. Recenzent
Współwytwórcy:
Bróż, Oskar. Autor pracy
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet Śląski. Wydział Prawa i Administracji
Słowa kluczowe:
leki - aspekt prawny
system ochrony zdrowia
suplementy diety
prawo
Pokaż więcej
Źródło:
DrBG 4679
Dostawca treści:
Biblioteka Cyfrowa UŚ (dostęp wyłącznie z komputerów bibliotek UŚ)
Artykuł
Tytuł:
System nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych : streszczenie
Autorzy:
Bróż, Oskar
Współwytwórcy:
Olszewski, Jan. Promotor
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet Śląski. Wydział Prawa i Administracji
Słowa kluczowe:
leki - aspekt prawny
system ochrony zdrowia
suplementy diety
prawo
Pokaż więcej
Źródło:
DrBG 4679
Dostawca treści:
Biblioteka Cyfrowa UŚ (dostęp wyłącznie z komputerów bibliotek UŚ)
Książka
Tytuł:
Popularność oraz kryteria wyboru systemów stropowych w Polsce, cz.2
Popularity and selection criteria for ceiling systems in Poland part 2
Autorzy:
Kisiołek, A.
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Tematy:
strop
proces wyboru
kryterium wyboru
aspekt techniczny
aspekt ekonomiczny
popularność
ceiling
selection process
selection criteria
technical aspect
economic aspect
popularity
Pokaż więcej
Źródło:
Przegląd Budowlany; 2017, 88, 6; 28-32
0033-2038
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Brown coal and lignite issues from the perspective of sustainable development in Slovakia
Rola węgla brunatnego w zrównoważonym rozwoju Słowacji
Autorzy:
Skvarekova, E.
Kozakova, L.
Data publikacji:
2012
Wydawca:
Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Tematy:
górnictwo węgla
rozwój zrównoważony
aspekt społeczno-polityczny
aspekt środowiskowy
zatrudnienie
coal mining
sustainable development
social-political aspect
environmental aspect
employment
Pokaż więcej
Źródło:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi; 2012, 28, 2; 31-42
0860-0953
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
System nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych : recenzja
Autorzy:
Zdyb, Marian. Recenzent
Współwytwórcy:
Bróż, Oskar. Autor pracy
Data publikacji:
2022
Wydawca:
Uniwersytet Śląski. Wydział Prawa i Administracji
Słowa kluczowe:
leki - aspekt prawny
system ochrony zdrowia
suplementy diety
prawo
Pokaż więcej
Źródło:
DrBG 4679
Dostawca treści:
Biblioteka Cyfrowa UŚ (dostęp wyłącznie z komputerów bibliotek UŚ)
Artykuł
Tytuł:
Muzyka jako element spektaklu. Aspekt wizualny recepcji wrocławskich koncertów publicznych końca XVIII i początku XIX wieku w świetle rękopisu Richarda Konrada Kießlinga Nachrichten über Concerte in Breslau 1722–1836
Autorzy:
Urban, Mariusz
Data publikacji:
2020
Wydawca:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Tematy:
Richard Conrad Kießling
Wrocław
koncert publiczny
aspekt wizualny
Schlesische Zeitung
Pokaż więcej
Źródło:
Aspekty Muzyki; 2020, 10; 69-87
2082-6044
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Zarządzenie dziedzictwem historycznym w procesach rewitalizacyjnych
Management of the historical heritage in revitalization process
Autorzy:
Szymczak, H.
Kmiecik, G.
Szejnfeld, M.
Szymczak-Graczyk, A.
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Tematy:
dziedzictwo kulturowe
zabytek
przestrzeń
ochrona dziedzictwa
zarządzanie dziedzictwem
rewitalizacja
aspekt społeczny
aspekt prawny
aspekt ekonomiczny
działalność edukacyjna
cultural heritage
monument
space
heritage protection
heritage management
revitalization
social aspect
legal aspect
economic aspect
educational activity
Pokaż więcej
Źródło:
Przegląd Budowlany; 2017, 88, 5; 33-36
0033-2038
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Problematyka zrównoważonego budownictwa na etapie realizacji inwestycji
Autorzy:
Jaczewski, M.
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Stowarzyszenie Producentów Cementu
Tematy:
inwestycja budowlana
rozwój zrównoważony
BREEAM
kryteria oceny
aspekt środowiskowy
aspekt społeczny
świadomość ekologiczna
zużycie energii
oddziaływanie na otoczenie
warunki pracy
zarządzanie odpadami
Pokaż więcej
Źródło:
Budownictwo, Technologie, Architektura; 2014, 4; 60-63
1644-745X
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
„Akwakultura i nowe problemy ochrony środowiska morskiego - z międzynarodowej perspektywy
Aquaculture and the new problems of sea environmental protection from the international prespective
Autorzy:
Łukaszuk, Leonard
Data publikacji:
2007-12-31
Wydawca:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Tematy:
ochrona hydrosfery
ekonomiczny aspekt ochrony
prawny aspekt ochrony
prawo międzynarodowe
hydrosphere protection
economical aspect of protection
legal aspect of protection
international law
Pokaż więcej
Źródło:
Studia Ecologiae et Bioethicae; 2007, 5, 1; 193-207
1733-1218
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Potrzeby edukacji dla bezpieczeństwa społeczności lokalnej – aspekt aksjologiczny, psychologiczny oraz wybrane akty normatywne
Needs of education for safety of the local community – axiological aspect, psychological aspect and selected normative acts
Autorzy:
Martuszewska, Jolanta
Data publikacji:
2019
Wydawca:
Uniwersytet Szczeciński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Tematy:
sense of security
axiological aspect
psychological aspect
needs of the local population
normative acts
poczucie bezpieczeństwa
aspekt aksjologiczny
aspekt psychologiczny
potrzeby ludności lokalnej
akty normatywne
Pokaż więcej
Źródło:
Acta Politica Polonica; 2019, 47, 1; 69-83
2451-0432
2719-4388
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Teoria przekazu kartograficznego jako podstawa badań efektywności map animowanych prezentujących dynamikę zjawisk
Theory of cartographic communication as the basis for the research on the effectiveness of temporal animated maps
Autorzy:
Opach, T.
Data publikacji:
2007
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Geograficzne
Tematy:
mapa animowana
teoria przekazu kartograficznego
efektywność map
aspekt semantyczny
aspekt pragmatyczny
animated map
theories of cartographic communication
map efficiency
semantic aspect
pragmatic aspect
Pokaż więcej
Źródło:
Polski Przegląd Kartograficzny; 2007, T. 39, nr 1, 1; 5-18
0324-8321
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Practical aspects of combining multiple classifiers into the committee machines
Praktyczne aspekty stosowania "komitetów" - układów połączonych klasyfikatorów
Autorzy:
Rogala, T.
Brykalski, A.
Data publikacji:
2005
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
practical aspects
combining committee machines
aspekt praktyczny
układy połączone klasyfikatorów
Pokaż więcej
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2005, R. 51, nr 10, 10; 20-23
0032-4140
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies

Prześlij opinię

Twoje opinie są dla nas bardzo ważne i mogą być niezwykle pomocne w pokazaniu nam, gdzie możemy dokonać ulepszeń. Bylibyśmy bardzo wdzięczni za poświęcenie kilku chwil na wypełnienie krótkiego formularza.

Formularz